پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
معرفی شناور
1 . اطـلـاعـات مـورد نـیـاز
2 . تـصـاویـر شــنــاور