پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
معرفی شناور
1  . اطـلـاعـات مـورد نـیـاز
2  . تـصـاویـر شــنــاور