پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

NEPTUNE CRESCENT

بازدید: 283
نام شناور: NEPTUNE CRESCENT
سال ساخت: 1983
نوع شناور: utility vessel
مالک/نماینده: ajmanmarine
شماره تماس: ‎050-2253129
شماره فکس: ‎06-7470970

NEPTUNE CRESCENTNEPTUNE CRESCENT

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons

NEPTUNE CRESCENT

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

 

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

 

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

NEPTUNE CRESCENT

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

NEPTUNE CRESCENT

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

NEPTUNE CRESCENT

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

 

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 TonsDeck cargo capacity: 100 Tons

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

 

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

 

:CAPACITIES
Fuel oil: 39,320 USG
Water: 37,660 USG
Free deck space: 43 x 26 1/2 Ft
Deck cargo capacity: 100 Tons
Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

Accommodation: 9 crew, 15 passenger, fully air conditioned

PDF رزومه شرکت

دانــلــود