پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز

0

خوردگی لوله ها و تاسیسات صنعتی همواره هزینه ی هنگفتی رادر دنیا امروز به زیرساخت کشورها تحمیل میکند، لذا میزان تخریباین زیر ساختها و تاسیسات همواره باید مورد توجه، پایش و تستقرار بگیرد . در زمینه ی تست و بازرسی قطعات و تاسیسات صنعتی،تستهای غیر مخرب نفش مهمی را ایفا میکند. در این میان روش ادیکارنت همواره مورد توجه، تحقیق و بررسی قرار گرفته است.قابلیت استفاده از این روش در لوله های انتقال سیال به دلیل تواناییاین روش در سنجش مشخصه های مختلف از روی پوشش و عدم نیازآن به تماس فیزیکی با جدارهی لوله ها مزیت بسیار مهمی است کهباعث محبوبیت هرچه بیشتر این روش شده است. از طرف دیگراستفاده از این روش تنها به تست کردن از روی لوله و از روی پوششختم نشده و از این روش برای عیب یابی در داخل لوله ها هماستفاده می گردد.

اساس روش جریانهای گردابی به این صورت است که اگر از یکرسانای الکتریکی جریان متناوبی را عبور دهیم، میدان مغناطیسی درداخل و اطراف آن رسانا ایجاد میشود. میدان به وجود آمده در اینحالت به میزان فرکانس جریان و پتانسیل عبور کرده از داخل سیم-پیچ مربوط خواهد بود و متناسب با آن این میدان مغناطیسی نیزتغییر خواهد کرد. اگر یک هادی دیگری این میدان را قطع نماید،جریان متناوبی در آن القا میگردد که به جریان گردابی موسوم است.این جریان، میدان مغناطیسی ثانویهای ایجاد میکند که با میداناولیه مولد جریان گردابی مقابله مینماید. این پروسه، اساس کارتست ادیکارنت میباشد. میزان مقابله با میدان به وجود آمده درسیمپیچ اولیه مستقیما با امپدانس و اندوکتانس سیم پیچ ثانویه درارتباط است، در واقع با هر تغییر در قطعه همچون تغییر ریز ساختار،ضخامت، ترکیب شیمیایی، تنش موجود در قطعه و غیره، مشخصاتامپدانس و اندوکتانس سیم پیچ ثانویه تغییر کرده و لذا مقدار القایثانویه تغییر میکند. با بررسی و تحلیل بر روی این القای به وجودآمده که توسط سیم پیچ ثانویه دریافت میگردد میتوان به ویژهگیهای قطعهی مورد نظر پیبرد.

برای مشاهده متن کامل مقاله لینک زیر را کلیک کنید.

متن کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.