پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

شرکت اندیشه فن آوری ام روز

بازدید: 45
زمینه فعالیت: تامین تجهیزات
شماره تلفن: ‎021-73410
شماره فکس: ‎021-73419
وب سایت: http://www.mrooz.net/
آدرس: ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر ﺷﯿﺮاز، ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮدي، ﭘﻼك 18، ﻃﺒﻘﻪ اول

گروه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی “ﻓﻦ آوری اﻣﺮوز ” از ﺳﺎل ۸۱ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺠﺮب و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻫﻤﻮاره از اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را در ﮐﻠﯽه ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﭘﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ، از ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۸۴ ﺑﺎ ﻧﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻦ آوری ام روز ” ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و دارای رﺗﺒﻪ ۴ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار و روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، در ﺳﺎل ۱۳۸۷ ﺷﺮﮐﺖ ﺑ اردات ﺗﺠﻬﯿﺰات Passive ﺑﺎ ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری ۳M از اروﭘﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ۳M ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق را در ۲۰ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎ، ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻓﯽ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺷﺮﮐﺖ ام روز ، در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد، در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۴، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻓﺮوش، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، واراﻧﺘﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﻮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت

  •  ﻣﺸ ﺎوره و ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
  • ﻃﺮ اﺣﯽ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ
  • ﭘﯿ ﺎده ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ
  • ﻧﻈ ﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﭘﺮوژه و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ
  • اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
  • ار اﺋﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی Leviton ،Leoni ، ۳M
  • ﺗﺎ ﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روز ﻣﺮاﮐﺰ داده)(DATA CENTER ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی Leoni ، ۳M،
  • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، واراﻧﺘﯽ و آﻣﻮزش اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل، ﺗﺴﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﻠﻮک ﺻﻨﻌﺘﯽ

و….

PDF رزومه شرکت

دانــلــود