پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

میل لنگ

بازدید: 173
تلفن: ‎03195019591
موبایل: ‎09131652949
فکس:
وب سایت:
آدرس:

بازسازی و ماشین کاری میل لنگ
MWM Marine Engine
Type: 8 TBD 440
در شرکت دریا گستر اسپانه/شهبازی
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱
۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹