پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مناقصه شرکت نفت فلات قاره ایران

بازدید: 127
تلفن: ‎23942526-021
موبایل:
فکس: 22664234 
وب سایت: https://goo.gl/cNtvsj
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خيابان خاكزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5، امور قراردادها

عنوان مناقصه : پروژه رفع ایرادات فنی و جامع بر روی سیستم تهویه مطبوع و سردخانه های سکوی گازی سلمان

شماره مناقصه : مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

آخرین مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

شرح مناقصه :

شرکت نفت فلات قاره ایران

تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۰۲۰/ا ت

پروژه رفع ایرادات فنی و جامع بر روی سیستم تهویه مطبوع و سردخانه های سکوی گازی سلمان

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده پس از ارزیابی کیفی از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف ) شرح مختصر پروژه:

پروژه رفع ایرادات فنی و جامع بر روی سیستم تهویه مطبوع و سردخانه های سکوی گازی سلمان

ب ) محل اجرای پروژه:

منطقه لاوان

ج ) مدت پروژه:

شش ماه شمسی

د ) شرایط متقاضی:

۱- توانایی ارائه ضمانتنامه “شرکت در فرآیند ارجاع کار” به مبلغ ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲- دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه ۴ رشته نفت و گاز و یا تأسیسات و تجهیزات و تجربه مرتبط با موضوع مناقصه و سابقه کار در پروژه های مشابه و کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی

۳- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

۴- ارائه یک نسخه تایپ شده از صورتحساب های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابدارن رسمی الزامی است. (در صورت برنده شدن)

۵- توانایی ارائه ضمانت نامه “انجام تعهدات” به میزان %۵ مبلغ کل قرارداد، طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.

۶- به تقاضاهای مشروط، ناقص و مبهم و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- شرکت نفت فلات قاره ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن، پیشنهادی را رد یا تایید نماید.

۸- پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فلات قاره ایران دارای اعتبار باشد.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از روز یکشنبه مورخ ۲۷/ ۰۸/ ۹۷ لغایت روز مورخ سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس ذیل اعلام و همزمان حضورا با همراه داشتن مدارک ذیل نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.

۱- نامه درخواست شرکت در مناقصه و معرفی نماینده جهت دریافت اسناد و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر مندرج در بند ۲ بالا با ظرفیت آزاد کاری

۲- یک نسخه از آگهی تاسیس، تغییر نام شرکت (در صورت وجود) و آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز شرکت مندرج در روزنامه رسمی

۳- اساسنامه شرکت

ضمنا می بایستی تا قبل از ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۲۰ اطلاعات مورد درخواست به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد.

ح ) نشانی محل اعلام آمادگی و تحویل اسناد : تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خیابان خاکزاد، شماره ۱۲، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه ۵، امور قراردادها

تلفن : ۲۳۹۴۲۵۲۶  فاکس: ۲۲۶۶۴۲۳۴  امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران