پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مناقصه؛ انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گازپارس جنوبی

بازدید: 157
موبایل:
فکس: 2764-0773131
وب سایت: http://www.spgc.ir/
آدرس: بندر عسلويه- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- شركت مجتمع گاز پارس جنوبي- پالايشگاه دوم- فازهاي2و3 ساختمان مركزي اداري ستاد- طبقه اول- دفتر امور پيمان ها، اطاق شماره101،2

موضوع: انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گازپارس جنوبی

شرکت مجتمع‌ گاز ‌پارس‌ جنوبی (SPGC) در نظر دارد مناقصه موضوع ذیل‌الذکر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تایید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های متقاضی دعوت به عمل می‌آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن مفاد ابلاغ مصوبه کمیسیون مناقصات این مجتمع به شماره گ۲۴/۰۰۱/۴۸۶ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ و توضیحات به شرح ذیل، نسبت به اعلام آمادگی و شرکت در مناقصه اقدام نمایند. قابل ذکر است مناقصه‌گرانی که در چند مناقصه مجتمع اعلام آمادگی می‌نمایند، چنانچه با برنده شدن در یکی از مناقصات، مشمول محدودیت‌های مندرج درمصوبه فوق‌الذکرگردند، ولو اینکه تایید صلاحیت شده و پاکات پیشنهادی قیمت خود را در چند مناقصه تسلیم نموده و پاکات پیشنهاد قیمت بازگشائی شده باشد، مناقصه‌گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و یا عودت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران در سایر مناقصات اقدام و یا هرگونه تصمیم دیگری اتخاذ بنماید و مناقصه‌گران از این بابت حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می‌نمایند.

موضوع مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شماره مناقصه ۸۰۵/۹۷(تجدید)
نوع مناقصه یک مرحله‌ای
مدت انجام کار یک سال شمسی
مبلغ برآورد  تقریبی انجام کار (ریال)  ۱۷,۵۱۶,۵۸۳,۱۵۰ ریال
مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال ) ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان پیش پرداخت ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان
محل اجرا استان بوشهرـ بندر عسلویه ـ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ـ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
مهلت تحویل مدارک (رزومه) حداکثر تا ساعت ۴ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷
حداکثر امتیاز هر معیار ۱) تجربه(سابقه اجرایی) ۲۵ امتیاز ۲) حسن سابقه قبلی ۱۵  امتیاز  ۳) توان مالی ۳۰  امتیاز  ۴)توان تجهیزاتی ۱۵ امتیاز   ۵) توان فنی و برنامه ریزی ۱۰  امتیاز  ۶)  HSE ۵  امتیاز

 ( مطابق مواد ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات)

حداقل امتیاز قابل قبول  حداقل امتیاز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه ۵۵ (پنجاه و پنج) می باشد.(ارزیابی از روش وزنی استفاده می گردد)
آدرس پستی محل  تحویل رزومه بندر عسلویه- منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه دوم- فازهای۲و۳ ساختمان مرکزی اداری ستاد- طبقه اول- دفتر امور پیمان ها  

اطاق شماره۱۰۱،۲

تلفن و فاکس تلفن: ۲۷۵۲و۲۷۵۱  (داخلی ) ۰۷۷۳۱۳۱

فاکس: ۲۷۶۴-۰۷۷۳۱۳۱

کارشناس پاسخگوئی به سئوالات ۲۷۶۲-۰۷۷۳۱۳۱۲۷۶۱ (حامدی فر/یزدانیان)

 

سایر توضیحات مهم:

۱- کلیه فرم‌های ارزیابی صلاحیت می‌بایست پس از دریافت از طریق سایت مجتمع تحت عنوان WWW.SPGC.IR، (بخش مناقصات )، به دقت مطالعه، بررسی، تکمیل و به همراه سایر مدارک (رزومه) تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحویل گردد.

۲- کپی کلیه مستندات مندرج در هر فرم جهت ارزیابی و امتیاز‌دهی، می‌بایست به همراه فرم مربوطه ارسال گردد.

۳- ارسال نامه درخواست شرکت در مناقصه با قید شماره و موضوع مناقصه به همراه سایر مدارک.

۴-ارائه گواهینامه/ مجوز فعالیت انجام خدمات تعمیرات اساسی ماشین‌های دوار از معاونت مهندسی وزارت نفت و یا پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامیست.

۵- ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده (حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی) در زمان انعقاد قرارداد الزامی است.

۶- ضمن دارا بودن شخصیت حقوقی، ارائه اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات و همچنین ارایه شناسه ملی و کد اقتصادی.

۷- کلیه مدارک می‌‌بایست به صورت منظم و کلاسه شده ارسال گردد.

۸- به مدارک و اسنادی که با تاخیر و پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنین به درخواست‌های فاقد رزومه و مدارک تکمیلی ترتیب اثری داده نخواهد شد.

۹- کلیه فرم‌ها و اسناد می‌بایست توسط شخص یا اشخاص مجاز امضاء زنده و مهر گردیده (مهر امضاء فاقد اعتبار است) و به انضمام گواهی صاحب/صاحبان امضاء مجاز ارسال گردد.(در صورت عدم ارائه گواهی مزبور، مناقصه‌گزار مختار به عدم تایید اسناد ارزیابی کیفی به لحاظ شکلی خواهد بود.)

۱۰- چنانچه در حین فرایند ارزیابی ثابت گردید که شرکت‌های متقاضی از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، رشوه و نظایر آن برای تایید صلاحیت خود استفاده نموده اند مطابق قوانین و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

۱۱- پس از مرحله ارزیابی، تنها از شرکت‌های تعیین صلاحیت شده جهت ادامه فرایند مناقصه دعوت خواهد شد.

۱۲- برنامه زمانی تحویل و دریافت اسناد پیشنهاد قیمت، بازگشایی و سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه تحویلی به شرکت‌های تعیین صلاحیت شده (پس از فرایند تعیین صلاحیت) درج خواهد شد.

۱۳- ارائه سوابق و مدارک نیز هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۱۴- در صورتیکه شرکت برنده مناقصه دارای مجوز تایید صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های دیگر باشد موظف است قبل از انعقاد قرارداد با کارفرما نسبت به اخذ معرفی نامه مبنی برامکان انجام فعالیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و ارائه آن به کارفرما اقدام نماید.

۱۵-کلیه شرکت‌های تأیید صلاحیت شده در مناقصه فوق می‌بایست نسبت به اخذ تأییدیه مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در عسلویه مختص این مناقصه اقدام و مجوز مربوطه را تا قبل از تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، به دفتر امور پیمان‌های ستاد تحویل و ارائه نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم ارائه تأییدیه مذکور، پاکت مالی آن‌ها گشایش نخواهد یافت.

۱۶- کلیه شرکت‌های تأیید صلاحیت شده در مناقصه فوق می‌بایست نسبت به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر و دارای اعتبار زمانی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا تاریخ سررسید ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم ارائه گواهینامه مذکور، پاکت مالی آن‌ها گشایش نخواهد یافت.

امورپیمانهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی