پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مرکز آموزش دریانوردی موج آبی

بازدید: 229
تلفن: ‎01344527033 
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: بندرانزلی

مرکز آموزش دریانوردی موج آبی   ،   بندر انزلی  اجرای دوره های
۱-آگاهی امنیتی دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده
۲-ایمنی چهار گانه بالای ۵۰۰ ، سفرهای نامحدود دریایی
۳-ملوان عمومی بالای ۵۰۰ ، سفرهای نامحدود دریایی
۴-مهارت در فنون عرشهEdh
۵-ملوان عرشه بالای ۵۰۰ ، سفرهای نامحدود
۶-اطفا حریق پیشرفته
۷-کمکهای اولیه پزشکی
۸-قایقران بر روی قایق های موتوری
۹-ناخدا بر روی شناورهای صیادی
۱۰-آشنایی عمومی کار با لایروب
۱۱-آشنایی عمومی با شناورهای خدماتی
۱۲-آشنایی مقدماتی با سکوهای متحرک فراساحلی
۱۳-آشنایی تکمیلی با سکوهای متحرک فرا ساحلی
۱۴-ناظر سکو بر روی سکوهای متحرک فراساحلی
۱۵-مدیر تاسیسات فراساحلی بر روی سکوهای متحرک فراساحلی
۱۶-متصدی مخازن تعادل بر روی سکوهای متحرک فراساحلی
۱۷-ناظر تعمیرات و نگهداری بر روی سکوهای متحرک فراساحلی
۱۸-افسر دوم زیر ۳۰۰۰
۱۹-افسر دوم شناورهای خدماتی
۲۰-باز آموزی و بروز رسانی (ایمنی چهارگانه ، پیشرفته اطفای حریق ، کمکهای اولیه پزشکی)
۲۱-تطبیق ملوان عمومی بالای ۵۰۰ سفرهای نامحدود
۲۲-تطبیق ملوان عرشه بالای ۵۰۰  سفرهای نامحدود
۲۳-تطبیق افسر دوم زیر سه هزار تجاری سفرهای نزدیک به ساحل
۲۴-تطبیق فرماندهی شناورهای خدماتی
۲۵-دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده ISPS
۲۶-فرماندهی زیر ۳۰۰۰
۲۷-فرمانده شناورهای خدماتی
امکانات مناسب رفاهی و مزایای دیگر مهیا می باشد.

۰۱۳۴۴۵۲۷۰۳۳  لطفا با ما تماس بگیرید