پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

فروش یدکش خدماتی شاتل ژاپنی

بازدید: 205
تلفن: ‎09173787856
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: استان بوشهر بندر گناوه

BLT JPN 2/1991 AT KEHIHN DOCK, JAPAN
GRT : 162.00 ton
LOA/B/D : 31.50/8.8/3.57M/DRAFT 2.8M
M.ENG / NIIGATA 6PA5L / 2 X 1500PS TTL 3000PS
SPEED : 13 knots as Max
NIIGATA Z-PROP / 21/2A
BOLLARD PULL : Forward 44.6 t / Astern 41.7 t
Aux/E : Yanmar / 6CHL-N / 74ps for port stay generator Taiyo / TEW26C / 60KVA
Generator : Taiyo / TEW3 30E / 80KVA x (2) driven by M/E (Omega)
Port Stay generator : Taiyo / TEW26C / 60KVA x (1) driven by above Aux/E
Del : Prompt
۰۹۱۷۳۷۸۷۸۵۶ مرتضوی