پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

فرمانده DP , anchor handling

بازدید: 81
تلفن: ‎09212464805
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: تهران

اینجانب فرمانده کشتیهای فراساحل دارای مدرک DP,لنگر اندازی و عملیات جابجای سکو هستم و دارای مهندسی کشتی نیز می باشم در صورت نیاز در شناورهای DP , لنگر انداز )AHTS) اماده همکاری می باشم