پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مناقصه شرکت نفت فلات قاره ایران(سهامی خاص)

بازدید: 106
موبایل:
فکس: 22664234-009821
وب سایت:
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خيابان خاكزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5،

عنوان مناقصه : تأمین خدمات و تجهیزات WHIPSTOCK در مناطق عملیاتی خارگ و بهرگان

شماره مناقصه : ۰۵۴/۹۶/ اف/ت۱

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

آخرین مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

شرح مناقصه :

شرکت نفت فلات قاره ایران(سهامی خاص)

فراخوان ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره ۰۵۴/۹۶/ اف/ت۱

تأمین خدمات و تجهیزات WHIPSTOCK در مناطق عملیاتی خارگ و بهرگان

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فوق الذکر اقدام نماید:

الف: شرح مختصر خدمات:

تأمین خدمات و تجهیزات WHIPSTOCK

ب : محل اجرای خدمات:

مناطق عملیاتی خارک و بهرگان

ج: مدت خدمات:

دو سال

سایر موارد که می بایست مدنظر قرار گیرد:

۱- توانایی ارائه ضمانتنامه “شرکت در مناقصه” به مبلغ ۴.۳۵۶.۹۶۰.۰۰۰ ریال یا ۹۱.۵۰۲ یورو

توانائی ارائه ضمانتنامه “انجام تعهدات” به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد، طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.

۲- به تقاضاهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- شرکت نفت فلات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.

۴- پیشنهادات مالی باید حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فلات قاره ایران دارای اعتبار و قابل تمدید برای یک دوره دیگر باشند.

۵- کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است.

۶- درصورت تایید در ارزیابی کیفی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پیشنهاددهندگان می بایست
مبلغ -/۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۵۹۳۲۲۲۳۰ بانک تجارت- شعبه سمیه غربی بنام شرکت نفت فلات قاره ایران واریز و رسید آن را ارایه نمایند.

نشانی محل اعلام آمادگی و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خیابان خاکزاد، شماره ۱۲، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه ۵، امور قراردادها تلفن: ۲۳۹۵۲۵۱۰-۰۰۹۸۲۱ فکس: ۲۲۶۶۴۲۳۴-۰۰۹۸۲۱

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ آمادگی خود را بصورت کتبی به آدرس ذیل اعلام و با همراه داشتن معرفی نامه معتبر و همچنین آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز منتشر شده در روزنامه رسمی، حضوراً نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند. محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید میگردد.

متقاضیان می بایست تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱اطلاعات مورد درخواست به آدرس فوق در مقابل رسید تحویل نمایند..