پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی

بازدید: 139
تلفن:
موبایل:
فکس:
وب سایت: http://www.iooc.co.ir
آدرس:

عنوان مناقصه : اجاره یک فروند شناور خدماتی
شماره مناقصه : ۰۹۱/ ۹۶/ اف
تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
آخرین مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

شرح مناقصه :
شرکت نفت فلات قاره ایران(سهامی خاص)
فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره ۰۹۱ /۹۶ /ات
اجاره یک فروند شناور خدماتی

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد با دعوت از شرکت‌های ایرانی نسبت به برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فوق‌الذکر اقدام نماید:
الف: شرح مختصر خدمات:
اجاره یک فروند شناور خدماتی
ب : محل اجرای خدمات:
مناطق نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران در خلیج فارس
ج: مدت خدمات:دو سال

سایر موارد که می بایست مدنظر قرار گیرد:
۱- توانایی ارائه ضمانتنامه “شرکت در مناقصه” به مبلغ ۲.۵۷۲.۷۶۷.۶۰۰ ریال یا ۲۶۹.۸۵۲ درهم
۲- توانائی ارائه ضمانتنامه “انجام تعهدات” به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد، طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.
۳- به تقاضاهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴- شرکت نفت فلات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در جهارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.
۵- پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فلات قاره ایران دارای اعتبار و قابل تمدید برای یک دوره دیگر باشند.
۶- کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی، جهت دعوت در مناقصه فوق‌الذکر الزامی است.
۷- درصورت تایید در ارزیابی کیفی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پیشنهاددهندگان می‌بایست مبلغ -/۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۵۹۳۲۲۲۳۰ بانک تجارت- شعبه سمیه غربی بنام شرکت نفت فلات قاره ایران واریز و رسید آن را ارایه نمایند.
نشانی محل اعلام آمادگی و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خیابان خاکزاد، شماره ۱۲، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه ۵، امور قراردادها تلفن: ۲۳۹۵۲۵۱۰.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ آمادگی خود را بصورت کتبی به آدرس ذیل اعلام و با همراه داشتن معرفی نامه معتبر حضوراً نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند. محل زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می‌گردد.

متقاضیان می بایست تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ اطلاعات مورد درخواست به آدرس فوق در مقابل رسید تحویل نمایند.
تبصره: متقاضیانی که قبلاً در مناقصه موضوع اجاره شناور خدماتی، تدارکاتی، طناب گیر در ارزیابی کیفی مربوطه مورد تأیید قرارگرفته‌اند می‌توانند در مناقصه حاضر بدون ارسال مدارک ارزیابی تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ اعلام آمادگی کنند.

امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران