پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

کتاب راهنمای مدیریت پروژه های دریایی

0

کتاب راهنمای مدیریت پروژه های دریایی، کتابی است که به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و توسط پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف برای مدیریت صحیح پروژه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تالیف گردیده است. این کتاب در ۴۱۴ صفحه و در ۱۰ فصل در سال ۱۳۸۸ به چاپ رسیده است.

مدیریت پروژه ابزاری برای شناخت ،مهارت و روش های فنی است تا فعالیتهای پروژه را به نیازهای اصلی (اهداف) پروژه برساند.

اولین موضوع در مدیریت پروژه این است که اطمینان حاصل کنیم که پروژه با محدودیتهای مشخص تعریف شده باشد. دومین موضوع که می تواند بحث جالبتری نیز باشد ، بهینه سازی اختصاص منابع و یکسان سازی داده های مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده پروژه می باشد. یک پروژه یک سری فعالیتهای کاملاً مشخص است که از منابع (مالی،انسانی،مواد،انرژی،فرصت،تدارکات وارتباطات و…) به منظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می نماید.

در نگارش کتاب راهنمای مدیریت پروژه های دریایی از استاندارد مدیریت پروژه PMBOK، PRINC 2، IPMA و FIDIC استفاده شده است و در آن رویه های پیشنهاد شده بر مبنای ضوابط و ایین نامه های سازمان بنادر و دریانوردی و مقررات داخلی می باشد.

فهرست مطالب کتاب راهنمای مدیریت پروژه های دریایی:

بخش اول: کلیات مدیریت پروژه

فصل اول: مقدمه و خلاصه اجرایی

فصل دوم: گروه های فرآیندی مدیریت پروژه

بخش دوم: فرآیندهای پیشنهادی مدیریت پروژه برای سازمان بنادر و دریانوردی

فصل سوم: فرآیندهای پیشنهادی آغازین پروژه

فصل چهارم: فرآیندهای پیشنهادی برنامه ریزی پروژه

فصل پنجم: فرآیندهای پیشنهادی اجرای پروژه

فصل ششم: فرآیندهای پیشنهادی کنترل پروژه

فصل هفتم: فرآیندهای پیشنهادی اختتام پروژه

فصل هشتم: فرآیندهای پیشنهادی بهره برداری پروژه

بخش سوم: فرآیندهای مورد نیاز انواع پروژه های سازمان بنادر و دریانوردی

فصل نهم: پروژه های سازمان بنادر و دریانوردی و فرآیندهای مرتبط

فصل دهم: راهکارهای رفع نیازها و مشکلات مطروحه در سازمان و پیشنهادات

بخش چهارم: پیوست ها

پیوست A: فرم ها و دستور العمل ها

پیوست B: انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها برای کارهای مهندسی و پیمانکاری

پیوست C: استاندارد طرح مدیریت پروژه های IT

پیوست D: فهرست منابع

برای مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.