پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالشها و راه‌کارها

0

بــر اســاس نقشــه راه ازدیــاد برداشــت،بــرای مواجهــه و کاهــش ریســک ســرمایه گذاری در پروژه هــای ازدیــاد برداشــت بــا توجــه بــه عدم قطعیتهــای زمینشناســی-مخزنــی و هزینــه بـاالی اجرایـی کـردن ایـن پروژههـا، از رویکـرد سیسـتماتیک منتهـی بـه پایلـوت میدانـی ازدیـاد برداشــت اســتفاده میشــود. بــا توجــه بــه تجربیــات کســب شــده در طراحــی پایلــوت ازدیــاد برداشــت، میتــوان چالشهــای آن را در ســه دســته آزمایشــگاهی، تعمیــم نتایــج آزمایشــگاه بــه مـدل و در نهایـت، مدلسـازی و طراحـی دسـتهبندی کـرد.  در ایـن مقالـه بـا بیـان ایـن چالشهـا،راهکارهایــی بــرای بهبــود طراحــی پایلــوت ازدیــاد برداشــت در ایــن ســه حــوزه ارایــه میشــود.راهکارهــای ارایــه شــده در ایــن ســه حــوزه عبارتانــد از: ســیالبزنی مغــزه توســط ســیاالت مخزنــی بــا رویکــرد ازدیــاد برداشــت، اســتفاده از فنــاوری پیشــرفته رصــد حرکــت ســیال در
مغـزه، شبیهسـازی در مقیـاس مغـزه و اسـتفاده از توابـع شـبهجریانی بـر اسـاس انطبـاق تاریخچـه،انتخـاب منطقـه پایلـوت، شبیهسـازی برشـی و اسـتفاده از شبیهسـازهای جانبـی بـرای مـدل کـردن پدیدههــای ویــژه از جملــه رســوب آســفالتین.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.