پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

شناور لنگر انداز