پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

دستور العمل تهیه گزارشات HSE

واگـذاری بـسیاری از فعالیـت هـای شـرکت ملـی گـاز ایـران بـه بخـش غیردولتـی کـه مطـابق سیاست های کلی اصـل ۴۴ قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران ابلاغـی از سـوی مقـام معظـم رهبـری )مـدظلـهالعـالی( مـی بایـست انجـام گیـرد، HSE شـرکت ملـی گـاز را بـر آن داشـت تـا چگـونگی نظـارت خـود را نـسبت بـه مـسایل بهداشـت، ایمنـی و محـیط زیـست پیمانکـاران بـرای پاسداری از سـلامت نیروهـا، تجهیـزات و تأسیـسات و محـیط زیـست از سـوی بخـش خـصوصی، مـستند نمـوده و پیمانکـاران ملـزم شـوند تـا در کنـار فعالیـت هـای خـود مـسایل مربـوط بـه بهداشت، ایمنی و محیط زیـست را در صـدر اولویـت هـای خـود قـرار دهنـد. لـذا بـا بهـره گیـری از دیـدگاه هـا و پیـشنهادات همکـاران HSE از کلیـه شـرکت هـای فرعـی و طـی جلـسات متعـدد بـا نماینـدگان محتـرم مـدیریت هـای مختلـف و همچنـین همکـاری و همفکـری تنگاتنـگ بـا همکـاران امور تخصصی بازرگانی دستورالعمل پیش رو تهیه و تنظیم گردید.

لازم بـه یـادآوری اسـت از آن جـایی کـه نماینـده کارفرمـا عـلاوه بـر شـرح وظـایف خـود، در ایـن دسـتورالعمل متـولی مباحـث و تعـاملات مـابین HSE کارفرمـا و پیمانکـار نیـز مـی باشـد، لـذا در کلیـه مـسایل مربـوط بـه این مسائل، نماینـده کارفرمـا موظـف اسـت نظـرات HSE کارفرمـا را (بدون دخل و تـصرف) بـه پیمانکـار منتقـل نمـوده و ضـمن تعامـل مـداوم بـا HSE کارفرمـا، قبـل از مداخله در موارد HSE پیمانکار، نقطه نظرات کارفرما را اخذ نماید.

متن کامل مقاله

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.