پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای ویرایش سوم (سال ۱۳۹۴)

0

از آنجایی که طبق ماده ( ۲۰ ) قانون برگزاری مناقصات، دستگاه های مناقصه گزار ملزم به انتشار ماده « ث» روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی در اسناد مناقصه هستند، این دستورالعمل به استناد بند۳۰ آیین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات(مصوبه شماره ۱۰۸۹۷۲ /ت۱۳۸۵ هیات محترم وزیران) و نظام فنی و اجرائی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹ /ت /۹/ ۳۲۹۶ ه مورخ ۵۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران) به منظور اعمال رویه واحد، زمینه سازی رقابت /۴/ ۳۳۴۹۷ ه ، مورخ ۲۰ ماده ( ۲) قانون برگزاری «ز»و « ال ف » صحیح تر، در تعیین قیمتهای متناسب پیشنهادی (بندهایمناقصات) و همچنین پایش و بررسی پیشنهادهای قیمت پیمانکاران، در هفت صفحه و دو پیوستبرای بهره برداری در مناقصات حوزه کارهای پیمانکاری به عنوان راهنما ابلاغ میشود……..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.