پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

آثار گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز ایران

0

تولید گاز از منابع غیرمتعارف همزمان با افزایش تقاضا و کاهش ذخایر گازی به عنوان یک راهکار امید بخش برای بهبود امنیت عرضه انرژی گاز و یا کاهش وابستگی‌های واردات در برخی کشورها در سال‌های اخیر مطرح شده است.

ذخایر گاز نامتعارف به منابعی اطلاق می شود که متان در لایه‌های سنگ‌های رسوبی محبوس است و از مهم‌ترین این منابع می‌توان به گازهای شیل، گازهای سخت و متان محبوس در بسار ذغال سنگ اشاره کرد.

در این میان گازهای شیل بیش از نیمی از ذخایر گازهای غیرمتعارف جهان را شامل می‌شود و نسبت به دیگر انواع گازهای غیرمتعارف بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

ایران به عنوان نخستین دارنده ذخایر گاز در تلاش است با ورود موثرتر به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد؛ این کشور می‌تواند با گسترش و توسعه ظرفیت‌های تولید گاز طبیعی همچون جذب سرمایه خارجی و بهبود فناوری به جایگاهی مناسب دست یابد.

در این راستا مطالعه «بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران» در تلاش است دورنمایی از ظرفیت‌های ایران در مسیر اکتشاف، استخراج و تولید گاز با تاکید بر گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی ارائه کند.

برای دستیابی به این هدف و با توجه به پیچیدگی‌های رفتاری و سازو کارهای موجود در صنعت گاز، رویکرد پویایی‌شناسی‌ سیستم مورد استفاده قرار گرفته است.

به این منظور الگویی با سه زیرسیستم چرخه اکتشاف و تولیدگازهای متعارف، سرمایه‌گذاری و تقاضای جهانی و برای دوره ١۴١۴-١٣٨٠ شبیه‌سازی شده است.
اعتبار الگو نیز براساس آزمون‌های بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی موثر در آینده درکشور از حدود ۴٠٠ سال به کمتر از ٣٠ سال در سال ١۴١۴ خواهد رسید.

تولید گاز طبیعی نیز با روندی افزایشی از حدود ١٠٠ میلیارد متر مکعب در سال ١٣٨٠ به بیش از ۵٠٠ میلیارد متر مکعب در سال ١۴١۴ خواهد رسید. به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره ٣۵ ساله حدود ۵ برابر خواهد شد.
اعمال پیش‌نوشته‌های افزایش نرخ ‌اکتشاف، افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری در بهبود فناوری منجر به افزایش تولیدگاز طبیعی خواهد شد. با این وجود، گسترش گازهای ‌نامتعارف می‌تواند منجر به کاهش امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان و کاهش تولید گاز در ایران در یک دوره درازمدت شود.

در نظرگرفتن همزمان همه پیش‌نوشته‌ها می‌تواند منجربه افزایش تولیدگاز و در نتیجه جبران کاهش تولید ناشی ازگسترش تولید گازهای نامتعارف شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.