۷ اسفند, ۱۳۹۵

چگونه سکوی اوشن رنجربزرگترین سکوی نیمه شناور دنیاغرق شد