۱ مهر, ۱۳۹۶

چگونه سکوی اوشن رنجربزرگترین سکوی نیمه شناور دنیاغرق شد