۲ بهمن, ۱۳۹۵

چگونه سکوی اوشن رنجربزرگترین سکوی نیمه شناور دنیاغرق شد