۲ اسفند, ۱۳۹۵

تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه