۷ اسفند, ۱۳۹۵

بزرگترین و مدرن ترین سکوی نیمه شناور دنیا