۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بزرگترین و مدرن ترین سکوی نیمه شناور دنیا