۱ مهر, ۱۳۹۶

2011
  • Borhan 3

    بارج برهان3: بارج برهان3: شناور 4000 تنی مسکونی با امکانات رفاهی جهت اقامت 120 نفر به همراه جرثقیل 400 تن ...

    بارج برهان3: بارج برهان3: شناور 4000 تنی مسکونی با امکانات رفاهی جهت اقامت 120 نفر به همراه جرثقیل 400 تنی منصوبه بر روی آن (ساخته شده در سال 2011) بارج اسکان بارج برهان3: شناور 4000 تنی مسکونی با امک ...

    بیشتر بخوانید