۸ فروردین, ۱۳۹۶

سوپلای بوت
تصویر مشخصات تصویر مشخصات
  • نام شناور: NEPTUNE CRESCENT
  • نوع شناور: utility vessel
  • سال ساخت: 1983
  • نام شناور: NEPTUNE STAR
  • نوع شناور:
  • سال ساخت: 1976
  • نام شناور: برهان ۲
  • نوع شناور:
  • سال ساخت: 2003