مرور رده

گزارش

مبانی کمپرسورها

کمپرسور به ماشینی اطلاق می شود که از آن برای افزایش فشار سیالات تراکم پذیر (گازها وبخارات) استفاده می شود. کمپرسور…