۲ مهر, ۱۳۹۶

NEPTUNE STAR

بازدید جدید: 44 مشاهده
نام شناور: NEPTUNE STAR
سال ساخت: 1976
نوع شناور:
مالک/نماینده: ajmanmarine
شماره تماس: 050-2253129
شماره فکس: 06-7470970
NEPTUNE STARNEPTUNE STAR Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG NEPTUNE STAR Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USGR Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG NEPTUNE STAR Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG NEPTUNE STAR Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG Net Tonnage : 121.00 Gross Tonnage : 404.00   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG   Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG Fuel Oil : 253.5 m³ 66967 USG. Potable Water : 68 m³ 17964 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG Ballast : 88.7 m³ 23431 USG

PDF مشخصات شناور

دانــلــود
neptune star NEPTUNE STAR NEPTUNE STAR 765x510