پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

ثبت آسان و سریع شناور شما

ثـبـت اطـلـاعـات شناور شـمـا
تصویر مشخصات تصویر مشخصات
  • نام شناور: NEPTUNE STAR
  • سال ساخت: 1976
  • نام شناور: NEPTUNE CRESCENT
  • نوع شناور: utility vessel
  • سال ساخت: 1983
  • نام شناور: برهان 2
  • سال ساخت: 2003