شناور لنگر انداز

بازدید: 1
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

فروش شناور لنگر انداز
قدرت موتور ٨۴٠٠ أسب
قدرت کشندگی ١١٠ تن