۱ مهر, ۱۳۹۶

خدمات زیر ابی و غواصی

بازدید: 3
موبایل: ٠٩١٢٨٧٢١٨٧٧
محل: --
قیمت: --

خدمات زیر ابی و غواصی
تعمیرات زیر ابی
هزه تراشی
اند و زینک گذاری
شافت، پروانه، سیچست
رک ریمو ور(شناور سازی کشتی و سازه های مغروق
تهیه فیلم و عکس برداری با تاییدیه موسسات معتبر
٠٩١٢٨٧٢١٨٧٧
٠٩١١٨٢٩٨٢٩٩