۲ شهریور, ۱۳۹۶

گوگرد با خلوص ۹۹.۵%

بازدید: 3
موبایل: ۰۹۱۲۲۰۹۴۵۱۵
محل: --
قیمت: --

گوگرد (سولفور) با خلوص۵، ۹۹%از پالایشگاه
اصفهان برای صادرات اماده فروش میباشد در صورت نیاز تماس گرفته انالیز و قیمت اعلام گردد.

احمدپور: ۰۹۱۲۲۰۹۴۵۱۵