۲۸ مرداد, ۱۳۹۶

مهندسی ارزیابی پروژه های تامین مالی وسرمایه گذاری

پروژه های تامین مالی وسرمایه گذاری مهندسی ارزیابی پروژه های تامین مالی وسرمایه گذاری offshore466 765x510

 ارزیابی پروژه های تامین مالی وسرمایه گذاری،بازده یاسود موردانتظارازسرمایه گذاری درآن پروژه رابایک موضوع سرمایه گذاری دیگرمقایسه می کند.این ارزیابی آشکارامستلزم دراختیارداشتن یک تعریف منطقی ازیک شاخص یامعیارقابلیت سوددهی یابازده برای انجام مقایسه می باشداما هیچ شاخص واحدویگانه ای وجود نداردکه به قدرکافی وبطورکامل جذابیت های مالی یک پروژه راتوصیف نماید.بنابراین،دامنه یا مجموعه ای ازشاخص های مختلف بایدجهت استفاده درفرایندمقایسه وارزیابی،تعریف شوندوبرای رتبه بندی معقول سرمایه گذار(/پروژه ها)ی مشابه بکارروند.
بازپرداخت یک پروژه نقطه ای است که درآن مجموع خالص درآمدها(یعنی درآمدهاپس ازکسرهزینه های تولیدی ومالیات ها)برابربا مجموع/کل سرمایه گذاری(یعنی مخارج سرمایه ای)گردد.به عبارت دیگر،آن نقطه ای است که درآن زمان بعدازراه اندازی یک پروژه جریان نقدی خالص تجمعی برابرباصفرمی شود.دوره بازپرداخت اساسا برابربامدت زمانی است که سرمایه سرمایه گذاری شده بازیافت می گردد.این مفهوم،شاخص ریسک پروژه رابدست می دهدومقیاسی است که شرکت هامی خواهد آنراحداقل سازند.اگریک دوره زمانی طولانی برای بازپرداخت درنظرگرفته شود،شاخص بطورضمنی نمایان می سازدکه پروژه ریسک بیشتری داردوسرمایه گذارنسبت به یک دوره بازپرداخت کوتاه تر،بیشتردرمعرض مخاطره قراردارد.

متن کامل مقاله

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *