۱ مهر, ۱۳۹۶

وایر دستگاه حفاری

بازدید: 7
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

نام: وایر دستگاه حفاری DRILL LINE
مشخصات:API-P9A, 7500 L,KISWIRE

فروزان نهاد: ۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵

دستگاه حفاری دستگاه حفاری وایر دستگاه حفاری 411

دستگاه حفاری دستگاه حفاری وایر دستگاه حفاری 411 765x510