۱ مهر, ۱۳۹۶

فرمانده DP , anchor handling

بازدید: 7
موبایل: 09212464805
محل: تهران
قیمت: --

اینجانب فرمانده کشتیهای فراساحل دارای مدرک DP,لنگر اندازی و عملیات جابجای سکو هستم و دارای مهندسی کشتی نیز می باشم در صورت نیاز در شناورهای DP , لنگر انداز )AHTS) اماده همکاری می باشم