۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

شرکت اندیشه فن آوری ام روز

بازدید: 41
زمینه فعالیت: تامین تجهیزات
شماره تلفن: 021-73410
شماره فکس: 021-73419
وب سایت: http://www.mrooz.net/
پست الکترونیک: info@mrooz.net
آدرس: ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر ﺷﯿﺮاز، ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮدي، ﭘﻼك 18، ﻃﺒﻘﻪ اول
گواهینامه ها:

گروه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي "ﻓﻦ آوري اﻣﺮوز " از ﺳﺎل 81 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺠﺮب و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻫﻤﻮاره از اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را در ﮐﻠﯽه ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﭘﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ، از ﺧﺮداد ﻣﺎه 1384 ﺑﺎ ﻧﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻦ آوري ام روز " ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و داراي رﺗﺒﻪ 4 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار و روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ، در ﺳﺎل 1387 ﺷﺮﮐﺖ ﺑ اردات ﺗﺠﻬﯿﺰات Passive ﺑﺎ ﻣﺎرك ﺗﺠﺎري 3M از اروﭘﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪي در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت 3M ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺎ ﺳﺎل 1394 ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق را در 20 اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎ، ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻓﯽ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ 15 ﺳﺎﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺷﺮﮐﺖ ام روز ، در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻي ﺧﻮد، در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 1394، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻓﺮوش، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، واراﻧﺘﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﻮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت

  •  ﻣﺸ ﺎوره و ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
  • ﻃﺮ اﺣﯽ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ
  • ﭘﯿ ﺎده ﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ
  • ﻧﻈ ﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ
  • اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
  • ار اﺋﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي Leviton ،Leoni ، 3M
  • ﺗﺎ ﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روز ﻣﺮاﮐﺰ داده)(DATA CENTER ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي Leoni ، 3M،
  • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، واراﻧﺘﯽ و آﻣﻮزش اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل، ﺗﺴﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﻠﻮك ﺻﻨﻌﺘﯽ
و....

PDF رزومه شرکت

دانــلــود
شرکت اندیشه فن آوری ام روز Mrooz1 765x510