۲ شهریور, ۱۳۹۶

جرثقیل ١۵٠ تن بوم خشک و بارج ٢٠٠٠ تنی آماده بکار

بازدید: 48
موبایل: ٠٩١٢٥٣٢٦٣٤٥
محل: --
قیمت: --

یک دستگاه جرثقیل ١۵٠ تن بوم خشک با پنجاه متر دکل ویک فروند بارج ٢٠٠٠ تنی آماده بکار میباشد. در صورت نیاز با شمارهای زیرتماس حاصل فرمایید.
٠٩١٢۵٣٢۶٣۴۵
٠٩١٢٣۴٨۶٧٠١
باتشکر