۲ شهریور, ۱۳۹۶

تامین پرسنل ایرانی

بازدید: 22
موبایل: 09168076549
محل: --
قیمت: --

تامین پرسنل ایرانی: الکتریشن / برقکار باتجربه
برای شناورصیادی دربندرعباس نیاز است:
حقوق ۳ میلیون تومان
بیمه ومزایا کامل وتضمین شده
مرخصی ماهیانه ؛ پنج روز
معرفی رایگان
صادقی: ۰۹۱۶۸۰۷۶۵۴۹
تماس ازساعت ۱۰ صبح لغایت ۲ بعدازظهر