۲ شهریور, ۱۳۹۶

بیمه بدنه شناور

بازدید: 5
موبایل: ٠٩١٧٨٥٦٠٦٠٣
محل: --
قیمت: --

🔰صدور بیمه بدنه شناورها
🔰بیمه مهندسی تمام خطر برای صاحبانه کارخانه در امر ساخت شناور
🔰بیمه مسیولیت کارفرما در قبال کارکنان
🔰بیمه حمل و نقل از طریق (دریا ، خشکی و هوایی)

شماره تمس: ٠٩١٧٨۵۶٠۶٠٣